Blog

รวมมาตรการจากภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาสู้วิกฤตโควิด-19

ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่คนไทยทั้งประเทศกำลังวิตกกังวลกับเรื่องการติดเชื้อ ยังมีปัญหาที่หนักหน่วงตามมาและเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือ รายได้ที่หายไปจากการที่ต้องหยุดทำงาน โดนพักงานหรือเลิกจ้าง เพราะบริษัทหรือนายจ้างต้องหยุดกิจการ แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายของเรากับครอบครัวที่ยังไม่ได้ลดลง

โดยตั้งแต่เกิดเหตุรัฐได้ทยอยออกมาตราการช่วยเหลือต่างๆมา จนถึงปัจจุบัน เรา บ้านดีแอสแสทขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้คนไทยก้าวพ้นภาวะทุกข์ยากนี้ และอยากให้ทุกท่านไม่พลาดที่จะได้รับความช่วยเหลือในทุกมาตรการที่รัฐมีให้ ทางบ้านดีแอสแสท จึงสรุป รวม รวมมาตรการจากภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาสู้วิกฤตโควิด-19  มาให้ดูแบบเข้าใจง่ายๆดังนี้

มาตราช่วยเหลือรายได้  สำหรับ คนที่ทำงานกินเงินเดือนและส่งประกันสังคม หรือ ผู้ประกันตนเอง (ไม่ได้ทำงานกินเงินเดือนแต่ส่งประกันสังคมเอง) 

แบ่งเป็น

1.คนที่สามารถใช้สิทธิรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน (ส่งประกันสังคมครบ 6 เดือน)

เข้าไปลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิว่างงาน โดยช่วงโควิด มีการปรับมาตรการพิเศษดังนี้ 

นายจ้างไม่ให้ทำงานหรือถูกกักตัวเพราะโควิด  ได้รับเงินชดเชย 50% ของเงินเดือน สูงสุด 7,500 บาท เป็นระยะเวลา 180 วัน ( 6 เดือน)

หยุดงานชั่วคราวเพราะที่ทำงานโดนปิดตามคำสั่งรัฐ ได้รับเงินชดเชย 50% ของเงินเดือน สูงสุด 7,500 บาท เป็นระยะเวลา 60 วัน ( 2 เดือน)

ลาออกเอง ได้รับเงินชดเชย 45% ของเงินเดือน สูงสุด 6,750 บาท เป็นระยะเวลา 90 วัน

ถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชย 70% ของเงินเดือน สูงสุด 10,500 บาท เป็นระยะเวลา 200 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.sso.go.th/eform_news/

https://www.sso.go.th/wpr/

 

2. คนที่ไม่ได้สิทธิ์ได้รับเงินชดเชยว่างงาน ( ส่งประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน)  มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563

ลงทะเบียนรับเงิน ได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com   เริ่มลงทะเบียน 28 มีนาคม 8.00-18.00 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน 1506

 

มาตราช่วยเหลือรายได้  สำหรับ คนที่ไม่มีเงินเดือน คนทำงานอิสระ ค้าขาย ลูกจ้างอิสระ ที่ไม่อยู่ในประกันสังคม

สามารถขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 โดนลงทะเบียนได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com   เริ่มลงทะเบียน 28 มีนาคม 18.00 เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการ ช่วยเหลือด้านสินเชื่อ มาตราด้านภาษีเงินได้ และมาตราอื่นๆ ที่สำคัญ ดังนี้

โครงการคืนเงินประกันการไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวง สามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนรับเงินประกันได้ง่าย 24 ชั่วโมง โดยกด ที่นี่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนรับเงินประกันได้ง่าย 24 ชั่วโมง โดยกด ที่นี่

โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม ให้กับประชาชนที่มีรายได้ประจำ โดยมีหลักประกัน ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท แห่งละ 20,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับโรงรับจำนำ โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในนามของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี และ สธค. คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี

รวมมาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อย กระทบ โควิด-19 หนึ่งในนั้น มีแจก 5,000 บาท

มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

มาตรการ เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ โดยเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิมตามจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2563  เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นและมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพลดลง และรัฐสามารถนำรายจ่ายด้านสาธารณสุขที่ลดลงจากการทำประกันสุขภาพของประชาชนไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ได้มากขึ้น

ที่มา PPTVHD36

มาตรการลดรายจ่ายเกี่ยวกับสินเชื่อ บ้าน บัตรเครดิต ลิสซิ่ง สินเชื่อบุคคลอื่นๆ

โดยเรื่องหลักๆเป็นการพักชำระหนี้ เงินต้น หรือลดดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยแบงค์ชาติได้แถลงมาตราการช่วยเหลือดังนี้

โดยธนาคารได้ขานรับนโยบายและได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ต่าง สรุปคร่าวๆได้ดังนี้

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872328

โดยมาตรการเรื่องพักชำระหนี้ บ้านดีแอสแสทเห็นว่าช่วยบรรเทาผลกระทบได้มากเพราะรายจ่ายค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรต่างเป็นภาระที่หนักหนาสำหรับคนทำงานที่ได้รับผลกระทบ อยากให้พวกเรารีบไปแสดงความจำนงค์ในการขอรับความช่วยเหลือเหล่านี้โดยเร็ว

บ้านดีแอสแสทขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัยครับ


สำหรับใครที่อยากมีบ้าน กำลังมองหาบ้านมือสองสมุทรปราการหรือ ทาวน์เฮ้าส์มือสองสมุทรปราการ และบ้านมือสองกรุงเทพ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน อยากที่จะมีบ้าน แต่ไม่รู้จะปรึกษาใคร แถมยังไม่มีเงินเก็บ หากคุณประสบกับปัญหานี้อยู่ ปรึกษาเรา ติดต่อมาที่ “บ้านดีแอสเสท” เรายินดีที่จะให้คำแนะนำและให้บริการ บ้านดีแอสแสท ขายบ้านมือสองในสมุทรปราการ และ กรุงเทพ บ้านทุกหลังตกแต่งใหม่ ราคาคุ้มค่า โดยบ้านทุกหลังเราเป็นเจ้าของเอง ลูกค้าคุยกับเราได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านนายหน้า โดยเราบริการด้านสินเชื่อให้ฟรี ลูกค้าสามารถเข้าไปดูบ้านทุกหลังได้ที่ http://www.bandeeasset.com

ผ่านทาง Facebook : https://fb.me/bandeeasset

ผ่านทาง Line : https://line.me/R/ti/p/@bandee หรือ

ผ่านทาง Email : [email protected]

นอกจากนี้แล้วสำหรับใครที่ต้องการขายบ้านในสมุทรปราการและกรุงเทพ ก็สามารถที่จะติดต่อกับเราได้เช่นกัน ทางเรายินดีให้คำปรีกษา

บทความอื่นในแชร์ข้อมูลดีดี โดยบ้านดีแอสแสท

สวัสดีค่ะ บ้านดีแอสแสท บ้านมือสอง เจ้าของขายเอง ยินดีต้อนรับ ไม่ทราบว่าอยากให้เราช่วยเหลือด้านไหนคะ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.